Wymaga zainstalowanego oprogramowania Java

 

 
 
przejdź do strony głównej
go to home page
przejdź do informacji kontaktowych
go to contact information
przejdź do informacji o partnerach
go to information about partners
przejdź do informacji o usługach
go to information about services
przejdź do porad prawnych online
go to the online legal advice
przejdź do informacji o Kancelarii
go to information about the Office
przejdź do podstrony z plikami do pobrania
przejdź do skrótu tematów z blogu Kancelarii
ustaw język: polski
set language: english
wyślij email
send email
przejdź do profilu Kancelarii na Facebooku
go to the Office profile on Facebook
sprawdź lokalizację
check location
funkcje społecznościowe
social functions
dokumenty do pobrania
documents for download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odszkodowania

 

Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji osób poszkodowanych w sprawach o należne zadośćuczynienie oraz odszkodowanie od Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych podmiotów odpowiedzialnych. Celem Kancelarii jest zapewnienie pomocy prawnej osobom ubiegającym się o należne im odszkodowania z tytułu szkód powstałych w skutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz nieszczęśliwych zdarzeń. Zapewniamy obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Każdą powierzoną Kancelarii sprawę analizujemy indywidualnie, kompleksowo z pełnym zaangażowaniem, pozostając jednocześnie w stałym i bezpośrednim kontakcie z Klientem, tak aby miał poczucie wsparcia i bezpieczeństwa.

 

więcej >>>

 

Rozwody

 

Specyfika spraw z zakresu prawa rodzinnego wymaga szczególnej opieki oraz profesjonalizmu popartego wieloletnim doświadczeniem, dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów Kancelaria zapewnia pomoc w sprawach rozwodowych, dokładając najwyższej staranności, kierując się zasadami etyki zawodowej. Usługi obejmują swoim zakresem postępowanie w sprawach o przyznanie alimentów, kompleksową obsługę spraw rozwodowych i regulacje władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnimi jak również podział majątku małżeńskiego.

 

więcej >>>

 

Spadki

 

Postępowania spadkowe prowadzone są w trybie procesowym (m. in. sprawy o zachowek, o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, o uznaniu spadkobiercy za niegodnego, o wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom), jak i w trybie w trybie nieprocesowym (m. in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, o dział spadku, o odrzucenie spadku, o zmianę stwierdzenia nabycia spadku, o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, o otwarcie i ogłoszenie testamentu, o kuratora spadku, zawiadomienie o testamencie ustnym). Forma pomocy w sprawach spadkowych jest uzależniona przede wszystkim od indywidualnych życzeń klienta, ale również od potrzeby sytuacji i skomplikowania sprawy.

 

więcej >>>

 

Prawo odszkodowań

 

 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakiego doznaliście Państwo w wypadku;
 • odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem;
 • Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala, lekarza, rehabilitanta;
 • Odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki;
 • Rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów, utraty powodzenia na przyszłość lub utraty żywiciela rodziny;
 • Odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy;
 • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej;
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie;
 • Odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód;
 • Odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego;
 • Odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu;
 • Odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar.

Prawo rodzinne

 

 • rozwód, separacja, alimenty;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka;
 • związane z zarządem majątkiem dziecka;
 • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka.

Prawo spadkowe

 

 • sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku;
 • sprawy dotyczące przyjęcia, odrzucenia spadku;
 • długi spadkowe;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy o zachówek.

Prawo pracy

 

 • ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń;
 • przywrócenie do pracy;
 • uznanie wypowiedzenia za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem;
 • sprawy dotyczące mobbingu oraz dyskryminacji w pracy;
 • zwolnienia grupowe;
 • zakazy konkurencji.

Prawo autorskie

 

 • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich i ich naruszeń;
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych;
 • analiza i przygotowanie umów licencyjnych i innych umów prawa autorskiego;
 • rejestracje znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych;
 • doradztwo w zakresie zjawisk nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie sporów związanych z publikacjami prasowymi, w szczególności dotyczących naruszenia dóbr osobistych;
 • doradztwo w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych o odszkodowania z tytułu naruszeń praw autorskich i czynów nieuczciwej konkurencji.

Prawo nieruchomości

 

 • postępowania wieczystoksięgowe;
 • wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności;
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • wady prawne nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, a także prawa budowlanego;
 • pomoc przy nabyciu nieruchomości, w tym przy wyborze i lokalizacji nieruchomości pod inwestycję;
 • analiza i regulacja stanu prawnego nieruchomości, przygotowanie umowy sprzedaży, ustalenie zabezpieczeń;
 • reprezentacja przed organami gminy oraz wydziałami geodezji, architektury itp.;
 • audyt prawny nieruchomości;
 • analiza prawna nieruchomości oraz spółek będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych;
 • reprezentacja Klientów w zakresie sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości;
 • przygotowywanie umów deweloperskich, sprzedaży nieruchomości, umów inwestycyjnych, najmu, dzierżawy, zarządu nieruchomościami.

Prawo administracyjne

 

 • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku postępowania;
 • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi;
 • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia.

Windykacja pozasądowa

 

 • wezwania do zapłaty;
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności;
 • wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika;
 • monit postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

Prawo handlowe

 

 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji nowego przedsiębiorstwa;
 • sporządzenie umowy spółki;
 • udział w negocjacjach pomiędzy uczestnikami spółki;
 • prowadzenie lub koordynacja procedur rejestracyjnych i zgłoszeniowych do CEIDG lub KRS;
 • projekty kontraktów handlowych.

Prawo bankowe

 

 • przygotowywanie opinii prawnych oraz doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa bankowego;
 • negocjowanie z bankami oraz innymi instytucjami finansowymi warunków porozumień restrukturyzacyjnych dotyczących zmiany harmonogramu płatności, zmiany zabezpieczeń czy umorzenia długów;
 • opiniowanie umów kredytowych, umów zmierzających do zabezpieczenia wierzytelności bankowych oraz innych;
 • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych z zakresu prawa bankowego.

Prawo rolne

 

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych przed ARiMR, ANR i ARR;
 • zakładanie podmiotów rozpoczynających działalność rolniczą;
 • doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych;
 • tworzenie grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw;
 • doradztwo podatkowe dla podmiotów z branży rolnej;
 • przygotowywanie umów uwzględniających specyfikę rolnictwa.

Prawo handlowe

 

 • zakładanie i likwidacja spółek;
 • audyt prawny spółek i innych uczestników obrotu gospodarczego;
 • wspomaganie krajowych procesów fuzji i przejęć;
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw;
 • bieżące doradztwo w kwestiach ładu korporacyjnego;
 • przygotowywanie i opracowywanie procedur wdrożenia projektów dokumentów korporacyjnych np. zgód i regulaminów;
 • pełna obsługa procesów inwestycyjnych;
 • prowadzenie postępowań przed Sądem Rejestrowym;
 • pełna obsługa prawna uczestników obrotu gospodarczego.

Prawo procesowe

 

 • postępowania procesowe przed sądami powszechnymi;
 • postępowania przed trybunałami arbitrażowymi i sądami polubownymi;
 • postępowania administracyjne prowadzone przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • postępowania z zakresu prawa konkurencji toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta;
 • postępowania z zakresu prawa pracy toczonych przed sądami pracy;
 • postępowania przed sądami rejestrowymi;
 • postępowania wieczystoksięgowe.

Prawo pracy

 

 • tworzenie umów o pracę;
 • rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Spółki, w tym także przy prowadzeniu negocjacji z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce;
 • tworzenie kontraktów menedżerskich;
 • tworzenie i modyfikacja regulacji przewidzianych Kodeksem Pracy, w szczególności Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagradzania;
 • tworzenie umów o zakazie konkurencji, także po ustaniu stosunku pracy;
 • procesy restrukturyzacji i transakcji w których następuje przejście zakładu;
 • tworzenie umów o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie;
 • analiza sposobu funkcjonowania Firmy wraz z dostosowaniem odpowiedniej formy zatrudnienia pracowników.

Prawo zamówień publicznych

 

 • wsparcie prawne na wszystkich etapach procesu przygotowywania ofert;
 • wsparcie prawne obejmujące wszystkie etapy trybu udzielenia zamówienia;
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych i europejskich regulacji w zakresie zamówień;
 • doradztwo w zakresie konieczności stosowania ustawy o zamówieniach publicznych;
 • reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych jak również Krajową Izbą Odwoławczą;
 • doradztwo w zakresie przygotowywania protestów i sporów z zakresu wykonania zamówienia.

Prawo konkurencji

 

 • reprezentacja w postępowaniach przez Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta w zakresie fuzji i przejęć;
 • doradztwo w sprawach z zakresu nadużywania pozycji dominującej i porozumień ograniczających konkurencję;
 • opracowywanie umów dystrybucyjnych;
 • kontrola umów pod kątem zgodności z regulacjami konsumenckimi;
 • reprezentacja w postępowaniach w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji ( np. w zakresie reklamy);
 • doradztwo w kwestiach pomocy publicznej i usług użyteczności publicznej;
 • wsparcie prawne w procedurze zgłoszenia zmowy cenowej.

Prawo cywilne

 

 • przygotowywanie, negocjowanie i weryfikację projektów takich umów, jak: sprzedaż, najem, dzierżawa, użyczenie, umowa agencyjna, zlecenie, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, umowa komisu, umowy kredytowe, umowa ubezpieczenia, faktoring, leasing, franchising, timesharing, umowa cesji, umowa przekazu, umowa o przejęcie długu;
 • wsparcie prawne w kwestiach dotyczących nieruchomości: nabywanie nieruchomości, roszczenia ochronne, kwestie służebności, znoszenie i ustanawianie współwłasności, doradztwo w kwestiach przygotowywania umów dot. zarządu nieruchomością (najem, zarząd, timesharing), doradztwo w kwestiach lokalowych, nabycie powiernicze nieruchomości, doradztwo w kwestii ustanawiania zabezpieczeń na nieruchomości;
 • oferuje reprezentację i doradztwo w kwestiach roszczeń z tytułu: odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, odpowiedzialności za szkodę na mieniu, odpowiedzialności za szkodę na osobie, odpowiedzialności za szkody medyczne, odpowiedzialności z tytułu wypadków przy pracy, odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych.

Prawo autorskie

 

 • pomoc w zakresie rejestracji znaków towarowych na terenie Polski;
 • analiza podstaw i wsparcie merytoryczne w postępowaniach o naruszenie praw własności przemysłowej;
 • doradztwo w kwestiach naruszenia praw autorskich;
 • opracowywanie, analiza, doradztwo i wsparcie w negocjowaniu umów licencyjnych;
 • negocjowanie i przygotowanie umów na wdrożenie systemów informatycznych;
 • wsparcie i reprezentacja w powództwach o ochronę dóbr osobistych;
 • analiza prawna stanu przedsiębiorstwa w zakresie posiadanych praw autorskich i własności przemysłowej.

Prawo nieruchomości

 

 • tworzenie i analiza umów deweloperskich;
 • tworzenie i analiza umów nabycia nieruchomości;
 • tworzenie i analiza umów inwestycyjnych;
 • tworzenie i analiza umów najmu;
 • tworzenie i analiza umów zarządu nieruchomości;
 • ustalanie statusu prawnego nieruchomości;
 • reprezentacja klientów w sporach i negocjacjach z zakresu stosunków właścicielskich;
 • udzielenie wsparcia prawnego w kwestiach roszeń o ochronę posiadania i przywrócenie stanu poprzedniego;
 • pomoc prawna w sprawach roszczeń reprywatyzacyjnych;
 • doradztwo w kwestiach nabywania nieruchomości przez cudzoziemców;
 • usługi powiernicze związane z nabywaniem nieruchomości.

Prawo sportowe

 

 • przygotowywanie umów w zakresie zawodowego uprawiania sportu;
 • przygotowywanie kontraktów transferowych;
 • wsparcie prawne i reprezentację w sporach pomiędzy klubem a zawodnikiem;
 • przygotowywanie umów sponsorskich;
 • reprezentacja w kwestiach naruszenia dóbr osobistych (np. wizerunku).
 

Zasady świadczenia usług

 

Przyjęcie przez Kancelarię zlecenia pomocy prawnej wymaga osobistego kontaktu Klienta. Jesteśmy jednak otwarci na wszelkie zapytania dotyczące pomocy prawnej we wszelkiej formie.

 

więcej >>>

 
 
 
 
 
 

 

znajdź nas

podziel się

 

 

Funkcje społecznościowe

 

 

zamknij [x]

Funkcje społecznościowe

 

 

zamknij [x]

 
 
 
 

 

pozew

odpowiedź na pozew

sprzeciw

pismo - wnioski dowodowe

oświadczenie - koszty sądowe

umowa kupna-sprzedaży

umowa najmu

umowa zlecenie

umowa o pracę

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz pozwu

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz odpowiedzi na pozew

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz sprzeciwu od wyroku zaocznego

lub nakazu zapłaty

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Formularz pisma zawierającego wnioski dowodowe

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach

oraz źródłach utrzymania

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy kupna-sprzedaży pojazdu

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy najmu

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy zlecenia

 

 

pdf
doc
 

 

 

Dokumenty do pobrania (wzory, formularze)

 

Wzór umowy o pracę na czas określony

 

 

pdf
doc
 

 

 

zamknij [x]

 
 
podziel się
 
pobierz pliki
 
sprawdź linki

usługi